Начало / Uncategorized / Международна научна конференция на тема: „Кирило-Методиевото дело в научната и културната памет“ ще се проведе в София

Международна научна конференция на тема: „Кирило-Методиевото дело в научната и културната памет“ ще се проведе в София

От 22 до 24 май 2023 г. в София ще се проведе Международната научна конференция „Кирило-Методиевото дело в научната и културната памет“.

Форумът се организира от Кирило-Методиевския научен център при БАН (КМНЦ) – международно утвърдена изследователска институция, която от десетилетия чертае насоките на изследванията по кирилометодиевистика в Европа и света.

Конференцията е централното събитие през юбилейната за КМНЦ 2023 г., в която се отбелязват три важни годишни: 1160 години от създаването на славянската писменост, 110 години от учредяването на Климентовата комисия и 60 години от възстановяването на Кирило-Методиевската комисия.

В авторитетния форум ще участват над 70 учени от 12 страни на три континента (Австрия, България, Великобритания, Индия, Италия, Литва, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Украйна, Чехия), представящи десетки университети и научни центрове по света. Изследователите, сред които и млади учени, ще изнесат доклади в широк интердисциплинарен диапазон, включващ исторически изследвания, литературознание, лингвистика, палеография, епиграфика, културна антропология, изкуствознание и др., чрез научния инструментариум на които се осветляват различни аспекти на кирило-методиевското наследство.

На 24 май участниците в международното събитие ще се включат в традиционното празнично шествие до паметника на Светите братя и ще поднесат цветя.

Откриването на международната конференция ще се състои на 22 май, от 10:30 часа, в зала „Славейков“ на Френския институт (пл. „Славейков“ 3).

П Р О Г Р А М А

22.05.2023 (понеделник)

зала „Славейков“ – Френски институт (площад „Славейков“ № 3)

10.00–10.30 Регистрация (Сутрешно кафе по време на регистрацията)
10.30–11.10 Откриване на конференцията

П л е н а р н о з а с е д а н и е

Водещ: Евгени Зашев

11.10–11.30 Славия Бърлиева (България): 110 години кирило-методиевски извори

11.30–11.50 Георги Минчев (Полша): Научният пътепис като жанр. Записките на Йордан Иванов от обиколката из Македония през 1906–1907 година

11.50–12.10 Александър Николов (България): Светите Кирил и Методий: от апостоли на славянството до български просветители

12.10–12.30 Ewelina Drzewiecka (Bulgaria): Generating memory of the origins of the Bulgarian alphabet: Discussions around the 1100th anniversary of the Moravian Mission in socialist Bulgaria

12.30–13.30 Обедна почивка

СЕСИЯ I (13.30–18.00)

П ъ р в о з а с е д а н и е

Водещ: Славия Бърлиева

13.30–13.45 Христо Трендафилов (България): Хиперкритицизмът на Йосиф Добровски и неговите последователи (към 200-годишнината от създаването на кирилометодиевистиката като наука)

13.45–14.00 Marcello Garzaniti (Italia): The contribution of Vittorio Peri (1932–2006) to the study of the Cyrillo-Methodian question

14.00–14.15 Теодоричка Илиева Готовска-Хенце (България): Унгарски изследователи на Кирило-Методиевото дело

14.15–14.30 Alberto Pontiroli (Italia): Италианската кирилометодиевистика в периода от края на Втората световна война до наши дни

14.30–15.00 Обсъждане

15.00–15.30 Кафе пауза

В т о р о з а с е д а н и е

Водещ: Десислава Найденова

15.30–15.45 Анисава Милтенова (България): Capita ascetica на Теодор Едески в славянски превод

15.45–16.00 Илия Илиев (България): Краткото житие на св. Климент Охридски

16.00–16.15 Лиляна Симеонова (България): Жанрови особености на Пространното житие на св. Кирил – хибрид между агиографския литературен канон и късноантичната философска биография

16.15–16.30 Jürgen Fuchsbauer (Österreich): Chapter XIV of the Life of Constantine and Its Authorship

16.30–16.45 Бойка Мирчева (България): Щрихи към ръкописната традиция на славянските извори за Кирил и Методий и техните ученици

16.45–17.00 Alessandro Maria Bruni (Italia): Проблеми на изследването на славянската ръкописна традиция на книга Царства

17.00–17.25 Обсъждане

17.25–18.30 Коктейл

22.05.2023 (понеделник) зала „Верен“ – книжарница „Вeрен“ (площад „Славейков“ № 1)

СЕСИЯ II (13.30–16.30)

П ъ р в о з а с е д а н и е

Водещ: Мая Иванова

13.30–13.45 Кирил Ненов (България): Терминът „багаин“ в българските надписи от IX–X в.

13.45–14.00 Камен Станев (България): Сведения в старобългарските текстове за миграцията от юг на север от Стара планина в края на XII – началото на XIII в. и произходът на имената Красен и Червен, Русенско

14.00–14.15 Михаил Раев (България): Литературни функции на разказа за светите братя Кирил и Методий в текста на Повесть временных лет

14.15–14.30 Деница Петрова (България): Сведения за създаването на славянската азбука в българските кратки хроники от XV–XVI в.

14.30–14.45 Владимир Терзиев (България): Възрожденската книжнина, посветена на Светите братя Кирил и Методий – средство за поддържане на паметта им

14.45–15.15 Кафе пауза

В т о р о з а с е д а н и е

Водещ: Камен Станев

15.15–15.30 Ана Влаевска-Станчева (Италия): Разказът за св. Кирил и Методий в Жития на отци, мъченици и други по-важни светци на Албан Бътлър

15.30–15.45 Цветан Василев (България): Кирилометодиевската традиция през призмата на католическата наука от XVI и XVII век: Петър Богдан и Томазо Боцио

15.45–16.00 Люба Илиева (България): Мъжкото католическо училище „Св. Кирил и Методий“ в София

16.00–16.30 Обсъждане

С възможност участниците от сесия II да се върнат в зала „Славейков“ за  заключителната част на първия конферентен ден

23.05.2023 (вторник) зала „Кирилометодикон“ – КМНЦ (ул. „Московска“ № 13, ет. II)

СЕСИЯ III (10.00–15.30)

П ъ р в о з а с е д а н и е

Водещ: Цветан Василев

10.00–10.15 Марияна Цибранска, Иван Билярски (България): Първите славянски юридически текстове: идеология и културна доминация

10.15–10.30 Десислава Найденова (България): Римското право, Божият закон и Законът за съдене на хората

10.30–10.45 Catherine Mary MacRobert (Great Britain): Не бO сѫть ны нA пOтрѣбѫ глAгOлI тI II слOвесA, нь рAзOUмь: semantically motivated continuity in the Cyrillo-Methodian translational tradition

10.45–11.00 Ion-Mihai Felea, Mădălina Ungureanu (România): The Cyrillic Writing of the Early Romanian Psalters: Slavonic-Romanian Interferences

11.00–11.30 Кафе пауза

В т о р о з а с е д а н и е

Водещ: Лора Тасева

11.30–11.45 Cynthia M. Vakareliyska (USA): The mysterious martyr Romanus in the earliest Slavic menologies

11.45–12.00 Димо Чешмеджиев (България): Култът към Йоан Екзарх Български

12.00–12.15 Светослав Риболов (България): Ecclesiastical title “Exarch” and its function in Medieval Bulgaria

12.15–12.30 – Обсъждане

12.30–13.30 Обедна почивка

Т р е т о з а с е д а н и е

Водещ: Веселка Желязкова

13.30–13.45 Лора Тасева (България): Паралелни откъси в Учителното евангелие на Константин Преславски: един щрих към преводаческия процес

13.45–14.00 Добриела Котова (България): Между изворов текст и слушателска аудитория: преводачески решения на Константин Преславски в Учителното евангелие

14.00–14.15 Екатерина Дикова (България): Платонски словеса в Учителното евангелие 

14.15–14.30 Иван Петров (България): Някои проблеми при лематизацията на наречия при изготвянето на електронни средновековни гръцко-славянски индекси

14.30–15.00 – Обсъждане

15.00–15.30 – Кафе

23.05.2023 (вторник) зала № 19 – ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6А, ет. II)

СЕСИЯ IV (10.00–15.30)

П ъ р в о з а с е д а н и е

Водещ: Елка Мирчева

10.00–10.15 Ольга Смоліна (Україна–България): Кирило-Мефодіївська традиція та її сприйняття в Українській культурі

10.15–10.30 Jan Stradomski (Polska): Кирилло-Методиевски контексти на разногласието за употребата на родни езици в литургията. Един сюжет от религиозната полемика между протестантите и римски католици в Жечпосполита през XVI–XVIII век

10.30–10.45 Peter Žeňuch (Slovensko): Cyril a Metod v ľudovej duchovnej kultúre gréckokatolíkov na Slovensku v prvej polovici 20. storočia 

10.45–11.00 Svetlana Šašerina (Slovensko): Образ справедливого суда в кириллической рукописной традиции Карпат

11.00–11.30 Кафе пауза

В т о р о з а с е д а н и е

Водещ: Jan Stradomski

11.30–11.45 Marzanna Kuczyńska (Polska): Детската литература за св. Кирил и Методий в Полша през ХIX в.

11.45–12.00 Лина Гергова, Яна Гергова (България): Честване на Кирил и Методий и българската азбука в нетрадиционни контексти: Български мигрантски общности в Близкия Изток и Латинска Америка

12.00–12.30 – Обсъждане

12.30–13.30 Обедна почивка

Т р е т о з а с е д а н и е

Водещ: Peter Žeňuch

13.30–13.45 Halyna Naienko (Україна–Polska): East Slavic Redaction of Church Slavonic through the prism of Ukrainian Lіnguistics

13.45–14.00 Andriy Danylenko (USA): The Arab-Muslim Variations on “Russian Letters” in the Vita Constantini

14.00–14.15 Petra Stankovska (Česko): Vlastní jména ve čteních z knihy Genesis v chorvatskohlaholských breviářích

14.15–14.30 Елка Мирчева (България): Наименованията на мерните и паричните единици в старата славянска книжнина – опити за създаване на терминология

14.30–15.00 – Обсъждане

15.00–15.30 – Кафе

23.05.2023 (вторник) зала № 11 – ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6А, ет. II)

СЕСИЯ V (10.00–15.30)

П ъ р в о з а с е д а н и е

Водещ: Тотка Григорова

10.00–10.15 Протойерей Иван Стоянов Иванов (Кюмурджийски) (България–Италия): Литургични аспекти в църковната и дипломатическата мисия на светите братя Кирил и Методий

10.15–10.30 Любка Ненова, Андрей Бобев (България): Достижения и проблеми в проучването на славянската традиция на Богородичния акатист 10.30–10.45 Tomaš Mikulka (Česko): Преводната хомилия за Рождество Христово чьтO се знAменIѥ (CPG 4560) в контекста на най-стария старобългарски хомилиар 10.45–11.00 Дарина Стоянова (Україна–България): Езиковите и текстологичните особености на поученията на Теодор Студит в Одеския Сборник № 1/154

11.00–11.30 Кафе пауза

В т о р о з а с е д а н и е

Водещ: Елка Златева

11.30–11.45 Martin Braxatoris (Slovensko): Мотив первородного греха и его последствий в гомилетическом творчестве Климента Охридского

11.45–12.00 Цветомира Данова (България): Старобългарските преводи на Словото за Изсъхналата смоковница и притчата за лозето от Йоан Дамаскин

12.00–12.30 – Обсъждане

12.30–13.30 Обедна почивка

Т р е т о з а с е д а н и е

Водещ: Георги Минчев

13.30–13.45 Agnieszka Gronek (Polska): Gra obrazami. Polityczny aspekt przedstawień Cyryla i Metodego w cerkwiach na terenach Rzeczypospolitej w 2. poł. XIX i pocz. XX wieku

13.45–14.00 Тотка Григорова (България): Аспекти на почитанието към св. Кирил и св. Методий, отразени в няколко икони от втората половина на XIX век

14.00–14.15 Aleksandra Michalska (Polska): Как, кога и защо светите Кирил и Методий се появяват в църквата „Св. Войчех“ в град Познан в Полша – историята на две статуи на славянските апостоли

14.15–14.30 Янко Маринов, Станислава Георгиева (България): „Българско“, „гръцко“ и „румънско“ в Певческите ръкописи от Молдовлахия от XVI в. Нови репертоарни и палеографски данни

14.30–15.00 – Обсъждане

15.00–15.30 – Кафе

19.00 ч. ПОСЕЩЕНИЕ НА СПЕКТАКЪЛА „РИЛСКИЯТ ПУСТИННИК“ – МУЗИКАЛНА ПОЕМА В ДВЕ ДЕЙСТВИЯ И ДЕСЕТ КАРТИНИ Софийска национална опера и балет (ул. „Врабча“ № 1)

24.05.2023 (сряда)

ТЪРЖЕСТВЕНО ШЕСТВИЕ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ от Централната сграда на БАН (ул. „15-ти ноември“ № 1) до Паметника на светите Кирил и Методий пред Националната библиотека (бул. „Васил Левски“ № 88)

Обедна почивка до 13.30 ч. зала „Кирилометодикон“ – КМНЦ (ул. „Московска“ № 13, ет. II) 

(Следобедно кафе между 13.00–13.30)

СЕСИЯ VI (13.30–16.00)

П ъ р в о з а с е д а н и е

Водещ: Андрей Бобев
13.30–13.45 Иван Желев (България): Капанът на дигиталната книжовност

13.45–14.00 Татяна Илиева (България): Литургичната терминология в класическите старобългарски паметници

14.00–14.15 Свещ. Козма (Красимир) Поповски (България): Кирило-Методиевите литургически преводи – хипотези и интерпретации

14.15–14.30 Marco Scarpa (Italia–България): Онлайн инвентар на южнославянските ръкописи от XIV век. Представяне на първите резултати на един проект на дигитални хуманитарни науки

14.30–15.00 Елка Златева (България): Представяне на проекта „Пътят на Кирил и Методий“

15.00–15.30 – Обсъждане

24.05.2023 (сряда) зала № 19 – ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6А, ет. II)

(Следобедно кафе между 13.00–13.30)

СЕСИЯ VII (13.30–16.00)

П ъ р в о з а с е д а н и е

Водещ: Евелина Джевиецка

13.30–13.45 Atmoja Bose (India): Лексико-семантическое развитие с позиций плана выражения и плана содержания русских слов на фоне эволюции

13.45–14.00 Марина Чистякова (Литва): Поучение о св. Тайнах: новые данные 14.00–14.15 Регина Койчева (България): Трилемата на реконструктора: коя форма на родителното окончание -аего/-ааго/-аго са използвали старобългарските химнографи?

14.15–14.30 Евгени Зашев (България): Към въпроса за авторството на канона за св. Горазд и св. Ангеларий в Бератската (Венецианската) служба за св. Седмочисленици

14.30–15.00 Елена Азманова-Рударска (България): За мощите на св. Климент и историята на храм „Св. Спас“ в с. Дрен

15.00–15.30 – Обсъждане

24.05.2023 (сряда) зала № 11 – ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6А, ет. II)

(Следобедно кафе между 13.00–13.30)

Сесия VIII (13.30–16.00)

П ъ р в о з а с е д а н и е

Водещ: Marzanna Kuczyńska

13.30–13.45 Диана Атанасова-Пенчева (България): Световна ли е старобългарската литература?

13.45–14.00 Wojciech Stelmach (Polska): Полските антологии на старобългарската литература като особен тип текстове в междукултурния обмен

14.00–14.15 Мая Иванова (България): Европейската представа за старата българска литература през първата половина на ХХ век. Приносът на Юзеф Голомбек

14.15–14.30 Małgorzata Skowronek (Polska): Прочитът на богомилската ерес от един „неспециалист“: Боян Пенев и неговата Literatura bułgarska do roku 1878 (Варшава – Вилнюс 1938)

14.30–15.00 Методий Рождественский (България): Индоевропейските езотеричномагически прения и старобългарската литература

15.00–15.30 – Обсъждане

16.00 ч. ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КОКТЕЙЛ В КМНЦ (ул. „Московска“ № 13, ет. II)

За Ангел Карадаков

Виж още

Неделя на Слепия

«Иди се умий в къпалнята Силоам, което значи: пратен.» (Йоан. 9:7) Едно забележително чудо с ...