Начало / Uncategorized / Нови книги на доц. д-р Любомир Игнатов

Нови книги на доц. д-р Любомир Игнатов

На книжния пазар излязоха две книги, посветени на източно църковното пение, с автор доц. д-р Любомир Игнатов, преподавател в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Те биха били вдъхновение за всички православни християни, които имат подчертан интерес към църковната музика.

Динамика в осмислянето на църковното пение в периода ІV – VІ век (аксиология и праксиология)“ е изследователски труд, посветен на ранния период на християнската музика (IV – VI век). Той е продукт на много усилия и представлява особена ценност в областта на музикологията и богословието.

Този труд има и практическа насока, тъй като в него са систематизирани много факти по редица важни въпроси за църковното музикално изкуство от първите векове.

Книгата, която се състои от седем главни части, е задълбочен анализ на състоянието на църковната музика в навечерието на историческото обявяване на християнството за официална религия (313 г.).

Читателят се запознава с бурния развой на християнското богослужебно пение в епохата след Миланския едикт, който е изложен на предпоставки и проблеми, свързани с утвърждаването на църковнопевческата традиция в този ранен, но и основополагащ, съзидателен в историята на църковната музика период.

Предлага се осмисляне на църковнопевческото изкуство предимно в аксиологичен аспект.  Изследвани и анализирани са редица процеси в новото църковнопевческо време.

Поставени са за разглеждане и морално-естетически въпроси, свързани с църковното пение, като респективно са подложени на проучване и анализ важни гледища и препоръки на бележити църковни отци и учители, имащи авторитетен поглед относно мисията на църковното пение и достойнствата на свещенопевците.

Представена е аскетическа традиция, която отрича каквато и да е полза от пението в иноческото правило, както и такава, която с охота прилага в подвижническия живот молитвите, облечени в музика.

В книгата се разглежда и канонотворчеството в църковнопевческо отношение. Обръща се по-специално внимание на правилата, издадени на църковните вселенски и поместни събори, отнасящи се до църковното пение и до носещите църковнопевческото служение.

За първи път са събрани и изложени всички правила на църковните събори – апостолски, вселенски и поместни, засягащи пението и певците, като същевременно са приведени свързаните с тях коментари на видни църковни канонисти. Представени са интересни факти и обстоятелства, даващи нови знания в областта на църковномузикалната история.

Авторът посвещава една от главите на иновациите в праксиологическа насоченост. Разцветът на църковната химнография, утвърждаването на монодийното пение като традиционно, трайното установяване на църковното пение в чинопоследованията, зараждането на жанрово християнско песнописателство, като проучванията се позовават на авторитета на бележити църковни отци и учители на Църквата.

Книгата е издадена от Варненска и Великопреславска света митрополия.

„Псалмопението. Духовно-музикална съкровищница на Двата Завета“ разглежда в различни аспекти псалмопението и изобщо употребата на псалмите в православното богослужение.

Основната цел на книгата е да преоткрие, синтезира, да представи и да осмисли чрез авторски коментари множество изследвания за мястото и значението на псалмопението от Древността до наше време.

В уводът авторът прави кратка характеристика на Псалтира, поставя въпроса за авторството на псалмите, за същността и функцията на псалмопението, като прави и кратък обзор на изследванията, посветени на проблематиката на труда.

Сред основните тематични области в монографията са особеностите на певческите книги Псалтикон и Азматикон, пряко свързани с Псалтира; изследването на псалмовите надписи  и припсалмовите термини, както и на псалмопенията и на отделните псаломски стихове, които са в богослужебния ред на Вечернята, Утренята и литургиите  – Якова, Василиева, Златоустова, с прилежащите им последования.

Текстът на книгата се основава на значително количество проучени източници, свързани с нейната тема – на български, руски, немски, английски и гръцки език, познаването на които показва ерудицията  и задълбоченото навлизане в проблематиката на текста.

Особено ценни са обобщаването и систематизирането на информация от многобройни публикации, тяхното коментиране и въвеждането на авторски наблюдения и изводи. Това превръща  монографията в ценно пособие, което в дълбочина разглежда спецификата на тази материя.

Книгите могат да бъдат намерени в централните столични храмове, както и да бъдат поръчани на адрес: psaltikoznanie@gmail.com

 

За Ангел Карадаков

Виж още

Неделя на Слепия

«Иди се умий в къпалнята Силоам, което значи: пратен.» (Йоан. 9:7) Едно забележително чудо с ...