Начало / Uncategorized / Защита на докторска дисертация по Религиозно образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Защита на докторска дисертация по Религиозно образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

В Православен богословски факултет на Великотърновския университет в Катедра „Историческо и практическо богословие“ днес се проведе публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Темата на докторската дисертация е: “Интериоризация на нравствените ценности чрез неформално християнско образование“.

Темата е разработена в Професионално направление: 2.4. Религия и теология под научното ръководство на доц. д-р Магдалена Легкоступ.

Дисертационният труд на кандидата Пламен Младенов, представен за защита, е разработен в рамките на докторантура към Катедра „Историческо и практическо богословие“ в научното и методологично поле на Религиозната педагогика. В него се прави критичен обзор и анализ на състоянието на религиозното образование в страната и на възможностите чрез неформално християнско образование да се компенсира отсъствието на редовен предмет Религия в общообразователното училище. Проследява се историята на проблема и се коментират критичнометодите и резултатите от подобно неформално християнско образование за семейството, обществото и най-вече за духовното израстване на младите хора и подрастващите в нашето общество.

Темата на дисертацията е актуална за българската богословска наука, а нейната научна разработка допринася за конкретизиране, разширяване и задълбочаване на изследванията в областта на Религиозното образование, нравственото възпитание, християнската етика и други приложни аспекти на семейните отношения, отговорното родителство и духовоно израстване на младите хора.

Председател на научното жури за публична цащита е доц. д-р Свилен Тутеков, а членове са проф. Клавдия Сапунджиева – специалист по религиозна педагогика, проф. Емил Трайчев и доц. д-р Костадин Нушев от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Научното жури гласува положително за присъждане на докторска степен на кандидата Пламен Младенов. 

Текст: Доц. д-р Костадин Нушев

За Ангел Карадаков

Виж още

Ремонтираха основно църква в Лом

Празнична света литургия отслужи Негово Високопреосвещенство Видинският митрополит Даниил в основно ремонтирания и обзаведен храм ...