Начало / Uncategorized / Две докторски защити ще се проведат в Богословския факултет на 18 февруари

Две докторски защити ще се проведат в Богословския факултет на 18 февруари

В Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведат две докторски защити на 18 февруари (петък). Двамата докторанти са от Катедра Систематическо бигословие. Научен ръководител на докторант Марта Георгиева е доц. д-р Любомир Тенекеджиев, а на Здравко Кънев е проф. д-р Клара Тонева.

От 13 часа в Заседателната зала на Богословския факултет докторантът Марта Георгиева ще защити своята дисертация на тема: „Еклисиологични измерения на свещенослужението през първите четири века“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология Председател на научното жури ще бъде проф. д-р Иван Христов. 

Представеното от Марта Георгиева дисертационно съчинение на посочената тема отговаря на законовите изисквания. В научно отношение журито оценява положително както дисиртационния труд, така и публикациите към темата. Дисертационния труд оставя убеждението за добро познаване на материята, придобити изследователски умения и наличие на научен потенциал, смятат от научната комисия.

От 15 часа отново в Заседателната зала на факултета докторантът и асистент в Богословския факултет Здравко Кънев, ще защити своя труд: „Мюсюлманската общност в България: между традицията и секуларизацията (православно-богословско изследване)“. Председател на научното жури отново ще бъде проф. д-р Иван Христов. 

Дисертацията на Здравко Кънев е богата на теми, които са от интерес и за богословската наука; някои от тях са само маркирани, предвид че са отвъд обсега на разглежданата проблематика, а други са откроени като сериозни изследователски ядра. Езиковата култура на автора е висока, приятно впечатление оставя ясният, чист от паразитни фрази изказ, който е както академично издържан, така и увлекателен за читателя. Според научното жури докторант Здравко Кънев успешно е постигнал главната цел на своето изследване. Предложеният дисертационен текст е отлична основа и важна отправна точка за последващи изследвания в областта на История на монотеистичните религии.

И двамата докторанти са автори и в академичното богословско списание „Светодавец“. Текста на Марта Георгиева – „Достойнство на свещенослужителя според светите отци от I-IV век“, може да прочетете тук. А текстовете на Здравко Кънев – „Ислямското разбиране за Възкресението“ (тук) и „Архимандрит проф. д-р Евтимий Сапунджиев за необходимостта от духовен елит и подготвени богослови“ (тук).

За Ангел Карадаков

Виж още

Поклонничеството като мисия – нов брой на подкаста „Духовни полета“

Уважаеми зрители, представяме ви новия епизод на подкаста „Духовни полета“. В него разговаряме с иконом ...