Начало / Uncategorized / Академичен семинар за Християнската етика като богословска наука в българската академична и църковна традиция

Академичен семинар за Християнската етика като богословска наука в българската академична и църковна традиция

Днес в рамките на лекциите по Нравствено богословие за студентите от трети курс редовно обучение на Богословския факултет между 13:15 и 17 часа ще се проведе академичен семинар по темата за развитието на Православната християнска етика в България през ХХ век.

Темата на семинара е свързана с научно-изследователски проект към Катедра „Систематическо богословие“, който се провежда през настоящата 2021 година под ръководството на доц. д-р Костадин Нушев и с участието на академичен екип от преподаватели (доц. д-р Клара Тонева, асистент Здравко Кънев), млади учени – доктори и докторанти (д-р Силва Маринова, д-р Румяна Лечева, Ваня Карчина и Гроздан Стоевски), студенти от магистърска и бакалавърска степен на обучение и специалистите от филиалната библиотека по богословие на Софийския университет.

Проектът на тема: „РАЗВИТИЕ НА ПРАВОСЛАВНАТА ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА КАТО БОГОСЛОВСКА НАУКА В БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКОВНА И АКАДЕМИЧНА ТРАДИЦИЯ ПРЕЗ ХХ ВЕК“ е финансиран от Фонда за Научни изследвания на Софийския университет (Договор 80-10-177/05.04.2021г.) е свързан с приетата академична стратегия на Богословския факултет за подготовка и реализиране на програмата за отбелязване на 100 годишнината от създаването на висшата богословска школа в България, което предстои през 2023 година.

Академичните цели, задачи, дейности и научни изследвания на научния екип от преподавателската колегия и докторанти, млади учени и магистранти са насочени към изследване и осмисляне на научните трудове и църковни традиции в областта на християнската етика и православното богословие и оценка на постиженията на представителите на българската богословска наука през историческия период на ХХ век като хронологичните рамки на проекта обхващат времето между 1901 и 1991 година.

Предстоящото отбелязване на 100 годишния юбилей от създаването на Богословския факултет през 1923 година определя някои приоритетни насоки и поставя важни изследователски и стратегически задачи в областта на проучването, систематизирането, популяризирането и оценката на научното творчество и духовно наследство на първите български професори по богословие и основатели на висшата богословска школа в България, на техните приемници – ученици и последователи, академични приемници и продължители на тяхното научно дело. Основателите на висшето богословско образование в България са дълбоко свързани с духовно-просветната традиция на Българската православна църква и академичните традиции на Православните духовни школи и в своето научно творчество изразяват в пълнота както църковната, така и академичната традиция на българското богословие през ХХ век.

Предложеният проект си поставя за цел да проучи и систематизира научното творчество на професорите Ганчо Пашев, Иван Панчовски и Димитър Пенов в областта на Православната християнска етика и да изследва връзката на техните богословско-систематични трудове с духа на Православната църковна традиция в България през ХХ век. Систематизирането и пълният библиографски опис на техните изследвания ще подпомогне богословските изследвания и осмислянето на постиженията на българската богословска наука през първите два периода от историята на Богословския факултет и Духовната академия от 20-те до 90-те години на ХХ век.

В рамките на научния проект се прави опит за критичен анализ на състоянието на научните изследвания по темата на проекта и очертаване на актуалността на научната проблематика.

Проф. д-р Ганчо Пашев (1884-1962)

Сред първите основатели на богословската наука в България е проф. д-р Ганчо Пашев – пръв професор по Нравствено богословие и История на етическите учения и системи, чието творчество е обект на този изследователски проект и на опити за преоткриване и актуализиране на академичното му наследство. Проф. Ганчо Пашев е професор по Нравствено богословие при създаването на Богословския факултет през 1923 година и основател на тази научна област от кръга на Систематическото богословие. Той преподава през първия период от развитието на Богословския факултет и по време на Духовната академия до своята земна кончина през 1962 година. Първите научни трудове по Нравствено богословие и Етически система са написани от него, а също така и много статии и студии, които трябва да бъдат систематизирани и описани в единен каталог и опис на неговите авторски публикации и трудове.

Активен църковен публицист още преди създаване на Богословския факултет, сътрудник на „Църковен вестник“, изследовател на книжовното наследство на Търновския митрополит Климент (Друмев) проф. Г. Пашев е близък приятел и съратник на Йордан Йовков и съветник по богословските, църковни и християнски етически въпроси на големия български писател и творец. Някои най-нови изследвания върху архивното наследство на Йордан Йовков и проф. Пашев показват тяхната близост от времето след Първата световна война когато двамата са учители във Варна и споделят общи интереси в областта на християнските духовни традиции на българския народ и проблематиката на християнските нравствени ценности в условията на тогавашната следвоенна духовна криза. Най-новите изследвания показват активната подкрепа на младия богослов Ганчо Пашев при изграждане на образите от християнската повест на Йордан Йовков – „Жетварят“, който бележи нов етап в творчеството на българския класик, свързан с преоткриване на християнските добродетели и изграждане на образите на неговите герои чрез Евангелските образци на Христовите притчи.

През 20-те и 30-те години на ХХ век проф. Ганчо Пашев сътрудничи с руските емигранти в Париж и подържа близки академични контакти с проф. Василий Зенковски и създадения от него към Руския богословски институт „Свети Сергий“ кабинет по Религиозна педагогика. Голяма част от научните трудове на българския богослов са посветени на въпроси за християнското нравствено възпитание, богословската етика, християнската социология и осмисляне на духовното наследство на Търновския митрополит Климент.

През 1936 година проф. Ганчо Пашев участва заедно с акад.проф.д-р Стефан Цанков и акад. проф.д-р Иван Гошев в Първия конгрес на Православните висши богословски школи в Атина и изнася доклад за „Църквата и съвременните социални проблеми“. Този негов доклад, издаден на френски език в Гърция ще бъде преведен и издаден и на български език в сборника с материали към научния проект.

Необходимо е да бъдат систематизирани и описани в единен каталог всички научни трудове и публикации на проф. Г. Пашев с оглед на разкриване и осмисляне на първоосновите и методологичните насоки за развитие на Православната християнска етика в нашата богословска наука.

Проф. д-р Иван Панчовски

Богатото богословско наследство на проф. Иван Панчовски в областта на християнската етика и систематическото богословие е вече библиографски описано, но все още се проучва и систематизира, а негови монографии и студии продължават да се отпечатват както у нас, така и в чужбина. Чрез своите богословски и философски трудове проф. Иван Панчовски продължава научното дело на проф. Ганчо Пашев като спомага за систематичното разгръщане и развитие на християнската етика в системата на българската богословска наука. Богословските изследвания на този изтъкнат богослов са творчески, актуални и иновативни и представляват жива и действена връзка между духовната традиция на Православието и светоотеческото богословие на Църквата, от една страна, и съвременните религиозно-философски, етически и социални проблеми на модерната наука и систематическото богословие през ХХ век.
Проф. д-р Иван Панчовски е един от водещите български богослови през ХХ век, който има решаващ принос за развитието на православната християнска етика и на систематическото богословие в България. Като преподавател в Богословския факултет на Софийския университет (1944-1949) и Духовната академия (1951-1980) той оказва определящо влияние върху духовното формиране на поколения български свещеници, православни духовници и богослови. Автор е на множество научни трудове, чрез които дава свой собствен принос в развитието на научното познание в редица области като психология на религията, апологетика и история на религиите.

Научното творчество на проф. д-р Иван Панчовски обхваща над 400 публикации и специализирани богословски трудове в областта на християнската етика, апологетика, психология на религията, етически системи, философия и история на религиите. Това книжовно богатство е издадено на български, немски и сръбски език и обхваща публикации от 30-те години на ХХ век до началото на ХХІ век. В своите трудове той разработва серия от актуални социално-етични, екологични и био-етични въпроси за семейството и брака, възпитанието, ролята и мястото на жената в Църквата и обществото, околната среда, социално-етическата проблематика на труда, собствеността и социалната справедливост; църковно-обществените отношения; между-християнските и международни проблеми в условията на съвременното динамично развитие и пред лицето на политическите проблеми на мира и военната надпревара между Изтока и Запада през Студената война.

През 1943 година е публикувано първото сериозно и капитално съчинение на д-р Иван Панчовски, което поставя началото на научната разработка у нас на Психологията на религията като специална богословска дисциплина и научна област на изследване.

Този научен труд на д-р Иван Панчовски озаглавен „Психология на религията в християнско апологетическо изложение“ (1943) , чрез който в България се поставя началото на сериозните богословски и научни изследвания в областта на религиозната психология. Десетилетия наред през втората половина на ХХ век и до ден днешен това е най-сериозното, цялостно и задълбочено изследване, което продължава все още да е актуално. Този труд стои в основана на обучението, преподаването и новите изследвания на поколения български богослови, философи и изледователи на религията и религиозните преживявания в техните усилия и опити за проникване и осмисляне на спецификата и характера на религиозните феномени.

С Окръжно писмо (N 763 от 1.02.1943 г.) на Светия Синод се дава известие до църковните власти за решение от 29.01.1943 г. на висшата църковна управа за одобрение и препоръка на книгата на д-р Иван Панчовски „Психология на религията“, която е написана в християнско апологетическо осветление. В своето решение от началото на 1943 година архиереите от Светия Синод препоръчват на митрополитските, енорийски и манастирски библиотеки да се снабдят с книгата, която е полезна не само за богослови, но също така за свещеници, учители, вярващи и образовани хора, които търсят истинско познание за Бога и се интересуват от научните данни за религиозния живот, и по-специално за характера и силата на религиозно-психологическите преживявания.

Книгата „Личността на Иисус Христос“ e един от основните научни трудове на проф. д-р Иван Панчовски, издадена както у нас на български език, така и на сръбски език в гр. Ниш през 1967-1969 година. Сръбското издание на тази забележителна монография обхваща четири части и е значително по-обширна и обхватна като съдържание от българското издание. Книгата е преведена на сръбски език от свещеник Миодраг Михайлович. В четвъртата част от сръбското издание се съдържат три глави от монографията, които са издадени досега само на сръбски език и все още не са публикувани на български език.

Проф. Димитър Пенов

Най-слабо изследвано е творчеството на проф. д-р Димитър Пенов, който наред с философията на религията и история на християнската философия работи и в областта на Християнската етика. Необходимо е да се проучат, опишат и изследват неговите съчинения и непубликувани трудове и да се състави библиографски опис. Тази задача вече е изпълнена в рамките на проекта.

Трудовете на проф. Димитър Пенов са все още неизвестни за по-широката публика и аудитория от интересуващи се християни и читатели, защото остават непроучени и неописани в пълнота. Много от тях дори не са издадени и се намират в архивни хранилища. Изследователският проект има за цел да допринесе за задълбочаване и систематизиране на познанието върху специализираните богословски трудове на тримата професори, до популяризиране на техните идеи в интерес на обучението на студенти и докторанти по богословие и на по-широката четяща публика.

През последните години върху научното творчество на българските професори по богословие и учени – специалисти в областта на Систематическото богословие, има редица изследвания, публикации и подчертан интерес както от страна на богослови (проф. Димитър Киров, доц. д-р Костадин Нушев, доц. д-р Клара Тонева, д-р Ивелина Николова и други), които коментират и интерпретират техни религиозно-философски, богословско-систематични и християнски етически постановки, идеи и концепции, така и от страна на философи, историци и специалисти по история на българската религиозна и философска мисъл (проф. Димитър Станков, проф. Жоржета Назърска и други).

Необходимо да се проучат архивни материали и да се опише продукцията на тримата професори в научната периодика и църковни издания в страната и чужбина. На тази задача са посветени усилията на специалистите от библиотеката на Богословския факултет, които са подготвили подробни библиографски описи на научните трудове на професорите Ганчо Пашев и Димитър Пенов. Част от тези библиографски материали ще бъдат представени в програмата на академичния семинар, а в пълнота ще бъдат публикувани в научния сборник със студии и статии по темата на проекта.

Академичният семинар ще се проведе онлайн на платформата за дистанционно обучение на Софийския университет чрез специална виртуална стая с предоставен достъп за студенти от бакалавърската и магистърската степен на обучение, докторанти и представители на други университетски специалности.

Програма на академичния семинар

13:15 – 13:30 – Въведение в темата и представяне на проекта. Поглед към богословското творчество на проф. Ганчо Пашев (1884-1862) – доц. д-р Костадин Нушев

13:30 – 13:45 – Православната християнска етика в книжовното наследство на Търновския митрополит Климент (1841-1901) – д-р Силва Маринова

13:45 – 14:00 – Християнското нравствено възпитание и служението на Църквата според Старозагорския митрополит Методий Кусев – д-р Румяна Лечева

14:00 – 14:15 – Религиозно-нравствената криза в българското училище според християнските етически възгледи на Неврокопски митрополит Борис – Ангел Карадаков

14:15 – 14:30 – Пауза

14:30 – 14:45 – „Църквата и социалните въпроси“ – доклад на проф. д-р Ганчо Пашев в Първия конгрес на висшите богословски школи в Атина през 1930 г. – Елена Дюлгерова

14:45 – 15:00 – Царството Божие като пълнота на духовния живот – нравствени идеали и есхатологични очаквания. Богословските възгледи по темата на проф. д-р Ганчо Пашев – ас. Здравко Кънев

15:00 – 15:15 – Поглед към богословското творчество на проф. д-р Иван Панчовски (1813-1987) – доц. д-р Костадин Нушев

15:15 – 15:30 – Пауза

15:30 – 15:45 – Християнската любов към ближния като основен принцип на нравствения живот – Ваня Карчина

15:45 – 16:00 – Любовта към далечния според богословските възгледи на проф. д-р Иван Панчовски – Огнян Узунов

16:00 – 16:15 – Поглед към богословското творчество на проф. д-р Димитър Пенов (1903-1983) доц. д-р Костадин Нушев

16:15 – 16:30 – Пауза

16:30 – 16:45 – Християнската философия и проблемът за отношението между вярата и разума според проф. д-р Димитър Пенов – д-р Атанас Ваташки

16:45 – 17:00 – Библията и християнските нравствени въпроси за мира и войната според проф. д-р Димитър Пенов – Гроздан Стоевски

17:00 – 17:15 – Библиографски обзор на богословските трудове и научни публикации на проф. д-р Димитър Пенов – Ружа Доновска

Адрес на виртуалната стая в платформата Мудъл тук.

Текст и снимки: доц. д-р Костадин Нушев

За Ангел Карадаков

Виж още

Нова книга с богословски изследвания по Християнска етика на проф. д-р Иван Панчовски излезе от печат

Нова книга с богословски изследвания по Християнска етика на проф. д-р Иван Панчовски излезе от ...