Начало / Uncategorized / Защита на докторска дисертация по богословие във Великотърновския университет

Защита на докторска дисертация по богословие във Великотърновския университет

Днес в Катедра „Историческо и практическо богословие“ на Православен богословски факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе публична защита на докторската дисертация на свещеник Стилиян Кунев на тема:“ ЧИН ЗА ПРИЕМ НА САРАЦИНИ В ЦЪРКВАТА (ИСТОРИЧЕСКИ И ЛИТУРГИКО-КАНОНИЧЕН АНАЛИЗ)“.

Дисертационният труд на о. Стилиян Кунев, представен за защита, е разработен в рамките на докторантура към Катедра „Историческо и практическо богословие“ под научното ръководство на архим. проф. д.т.н Авксентий (Апостол Делипапазов) в научното и методологично поле на богословската специалност Пастирското богословие.

Темата на дисертацията е актуална за българската богословска наука, а нейната научна разработка допринася за задълбочаване на изследванията в областта на Пастирското богословие, Литургическото богословие, Църковното право и други близки научни дисциплини от областта на Практическото богословие.

Дисертационното изследване обхваща важни исторически, литургични, пастирски и други актуални въпроси на църковната практика за приемане в църковно общение на вярващи лица, изповядващи исляма.

Дисертантът обръща специално внимание в своя труд, като аргументира своята теза последователно и убедително, на необходимостта в съвременната литургична практика на Православието да се проучат и адаптират познатите от богослужебната традиция и практика специален „чин за прием на сарацини“ в лоното на Църквата и други извори. Практическите изводи от изследването имат важно значение за църковната практика на оглашение и извършване на тайнството кръщение с оглед на особеностите в съвременния културен контекст, както и за изясняване на редица свързани с този въпрос литургични, канонични и пастирски въпроси.

Свещеник Стилиян Кунев е автор и на нова книга за богомилството като в своите изследвания той прави сравнителен анализ на подходите на Църквата за приобщаване на вярващи, които се обръщат от дуалистичните еретически общности към Православието според утвърдения „прием на манихеи“ и практиките за прием към Църквата на мюсюлмани според традиционния „чин за прием на сарацини“.

Публичната защита и обсъждането на дисертациите труд се проведе дистанционно на академичната платформа за дигитално обучение на ВТУ. Научното жури единодушно присъди науната степен „доктор“ на свещ. Стилиян Кунев. 

За Ангел Карадаков

Виж още

Митрополит Григорий: Да пазим заветите на Светейшия патриарх Неофит, пребъдвайки в единството на вярата

В края на заупокойното богослужение по повод четиридесетия ден от кончината на Българския патриарх Неофит ...