Начало / Uncategorized / Богословският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обяви кандидатстуденската си кампания

Богословският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обяви кандидатстуденската си кампания

Богословският факултет обяви и започна тазгодишната си кандидатстуденска кампания за новата академична 2021/2022 учебна година. 

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

– Приемът в специалностите Теология и Религията в Европа се извършва с оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по български език и литература, история и цивилизация, философски цикъл, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, руски език, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и икономика.

– Курсът на обучение в двата профила започва с общи дисциплини, които запознават студентите с основните богословски направления, като им дават знания и умения в конкретната богослужебна, певческа, ораторска и педагогическа практика. Обучението във всеки от двата профила започва от пети семестър и продължава до осми семестър включително. През целия период на обучение студентите и от двата профила провеждат задължителна текуща богослужебна практика в Академичния параклис „Св. Климент Охридски“ на Богословски факултет. Обучението завършва с държавен изпит по специалността. Обучаващите се в профил за придобиване на учителска правоспособност полагат и практически държавен изпит за придобиване на професионална квалификация „Учител по религия“.

Професионална реализация Завършилите специалностите Теология и Религията в Европа (редовно и задочно обучение) могат да упражняват дейност като:

– свещенослужители по ведомството на БПЦ-БП;

– администратори по църковното ведомство (Св. Синод, митрополии, манастири, архиерейски наместничества, прицърковни учреждения от социален тип);

– служители в социалните ведомства на държавата, Църквата и неправителствени такива;

– научни работници в богословските факултети в България, Църковно-историческия и архивен институт при Българската патриаршия и Църковно историко-археологическия музей и други научни институти;

– учители в средните духовни училища, както и във всички светски училища, в които се преподава Религия (след придобита професионална квалификация „Учител по религия“);

– изследователи в областта на църковната археология и християнското изкуство; – консултанти, представители и експерти в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции; -продължават обучението си в ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“;

ПРИЕМЪТ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. Е САМО ПО ДОКУМЕНТИ!

Класиране и записване на кандидатите: От 14 юни 2021 г. до 30 юни 2021 г. на електронен адрес: https://online.uni-sofia.bg или по изключение в сектор „Прием на студенти“ в Ректората се подават документи за участие в  класирането, както следва: заявление по образец, ксерокопие от дипломата за завършено средно образование и се заплаща такса за участие в класирането в размер на 30 лв.;

Първо класиране: 06.07.2021 г.

3аписване на новоприетите студенти: 07.07.2021 г. – 09.07.2021 г. вкл.

Второ класиране: 13.07.2021 г.

3аписване на новоприетите студенти: 14.07.2021 г. – 16.07.2021 г. вкл.

Трето класиране: 20.07.2021 г.

Записване: 21.07.2021 г. – 23.07.2021 г.вкл.

При записването си новоприетите студенти представят лична карта, оригинал и копие от дипломата си за средно образование, три снимки, както и комплект документи за новоприети студенти (формуляр за записване, студентска книжка и студентска лична карта);

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Още от основаването му през 1923 г. Богословският факултет се помещава в сградата на Светия Синод в центъра на столицата на пл. „Св. Неделя“, построена в началото на XX в. като паметник в чест на 50- годишнината от създаването на Българската екзархия.

С благословията на Светия Синод на Българската Православна Църква, Богословският факултет към СУ провежда присъщата му учебна и научна дейност в сграда, обявена през 2012 г. за найкрасивата в столицата.

Важна част от живота на Богословския факултет е академичният параклис „Св. Климент Охридски“ с
ежедневните богослужения с участието на студентите. В Параклиса се съхраняват мощи на патрона св.
Климент и на други светци. Църковното настоятелство, съставено от преподаватели във факултета, съдейства на свещеника-ефимерий и е гарант за предаването на нравствено и духовно знание.

Специализираните библиотеки на факултета са носители на „Знак за качество“ за 2019 г. Фондът на библиотека ТЕОЛОГИЯ включва над 84 500 библиотечни единици. BIBLIOTHECA BIBLICA е единствената институция  Югоизточна Европа, тясно специализирана в областта на библейското богословие – Стар и Нов
Завет, юдейска литература и ранно християнство.

През последните години ясно личи интересът към образователната и научна степен „Доктор“. Днес към четирите катедри са зачислени над 30 докторанта, а през последните 5 години научната степен «ДОКТОР ПО ТЕОЛОГИЯ» са защитили над 25 възпитаници на факултета.

Според „Рейтинговата система на висшите училища в България“, за последните осем години факултетът неизменно е с водеща позиция в направление „Религия и теология“. Най-висока е и оценката – 9.34 (от 10), получена от факултета при акредитацията му от НАОА.

За почти стогодишната история на Богословския факултет, над 1900 студенти са завършили висше образование по ТЕОЛОГИЯ. Ръководството и академичният състав на факултета оказват специална грижа и
подкрепа на желанието на студенти в неравностойно положение да получат образование по богословие.

Лице за контакт: Ивайло Начев – инспектор „Студенти“, е-mail: iinachev@uni-sofia.bg, телефон: +359 2 988 31 38 /вътрешен 15/

За Ангел Карадаков

Виж още

Храм „Свети пророк Илия“ в петричкото село Беласица отбелязва своя храмов празник

Храм „Свети пророк Илия“ в петричкото село Беласица отбелязва своя храмов празник. Църквата е една от ...