Начало / Uncategorized / Православните реликви от катедралата Но­тър Дам

Православните реликви от катедралата Но­тър Дам

В катедралата Нотър Дам в Париж, която изгоря вчера, се съхраняваха множество реликви.

Голяма част от тях, съвсем естествено, са част от историята на католическия свят и историята на Франция, но в катедралата се съхраняваха и някои реликви, почитани от православните.

Представяме Ви кратка история на „Парижката Света Богородица“ и част от нейните съкровища.

Катедралата „Парижката Света Богородица“ е издигната на остров Сите върху основите на древен римски храм. Идеята за изграждането ѝ е на парижкия епископ Морис де Сюли, който финансира проекта със средства, получени от духовенството, кралят, благородниците, дори и от дребната буржоазия. През 1163 г. папа Александър III полага първия камък и в продължение на близо 2 века няколко поколения архитекти и работници работят по нея. Катедралата е напълно завършена през 1345 г. Тя е едно от най-великите постижения на готическата архитектура.

Какви реликви се пазят в про­чу­та­та ка­тед­ра­ла “Но­тър Дам”. Там се съх­ра­ня­ва тръ­не­ни­ят ве­нец на Спа­си­те­ля. Ве­не­цът бил по­хи­тен от кръс­то­нос­ци­те от Кон­с­тан­ти­но­пол (през 1204 г.), а впос­лед­с­т­вие от­ку­пен от кра­ля на Фран­ция Лю­до­вик IХ за ог­ром­на­та су­ма от 135 000 лив­ри. (За срав­не­ние са­мо ще ка­жем, че хра­мът, кой­то от­на­ча­ло е пос­т­ро­ен от съ­щия крал за съх­ра­не­ние на све­ти­ня­та, му стру­ва “са­мо” 40 000 лив­ри).

В тре­зо­ра на “Но­тър Дам” се съхранява дру­га го­ля­ма ре­лик­ва -­ част от Св. Кръст Гос­по­ден и еди­ният от 4-те гвоз­дея, с ко­и­то е бил при­ко­ван Из­ку­пи­те­лят, вгра­де­ни в про­чу­тия “Па­ла­тин­с­ки” кръст.

Пожарникари и представители на администрацията на катедралата потвърдиха пред медиите, че най-ценното – короната от тръни – е спасена. На сигурно място са се оказали още туника на крал Свети Луи и колекция от потири. Не е ясно обаче съдбата на частицата от Св. Кръст и на гвоздея от разпятието.

За Николина Александрова

Виж още

Проф. д-р Магдалена Легкоступ: Богословски грамотният човек е професионалист в каквато и сфера да работи

Специалността „Църковни изкуства – иконопис, стенопис, дърворезба“ е изключително атрактивна и уникална за страната Проф. ...