Начало / Uncategorized / Започва кандидатстудентския прием в Богословския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

Започва кандидатстудентския прием в Богословския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“

На 22 април 2018 г. ще се проведе първият кандидатстудентски прием в Богословския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. За следващата академична година Богословският факултет, който има най-висок рейтинг в направление „Религия и теология“ в системата на висшите училища у нас, предлага две бакалавърски програми.

Основната бакалавърска програма на Богословския факултет е „Теология“. Програмата има за цел да подготвя бакалаври-богослови в два профила, съответно „Учител по религия“ и „Богослов“ – специалист. Студентите получават знания и умения в основните клонове на богословието – библейско, историческо, систематическо и практическо. Голяма част от българските клирици са възпитаници именно на Богословския факултет на СУ. Избралите профила „Учител по Религия“ получават педагогическа квалификация и право да преподават предмета „Религия“ в българските общообразователни училища.

Приемът в специалност „Теология“ се извършва основно с оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по следните предмети: Български език и литература, История на България/ История и цивилизация, Философски и соц. науки/ Философски цикъл, Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език или с устен кандидатстудентски изпит по Теология за завършили средно образование преди 2008 г. Студентите избират един от двата предложени профила още при кандидатстването си.

Втората бакалавърска програма е „Религията в Европа“. Тя е открита през 2016 г. и има за цел да подготви специалисти в областта на трите монотеистични религии – юдаизъм, християнство и ислям, които в различна степен влияят върху формирането на културата и цивилизацията на Европа през вековете. Студентите получават задълбочени познания за тях в сравнително-богословски план, което е гаранция за вникване в религиозното многообразие на картата на съвременна Европа. Програмата подготвя бакалаври-богослови също в два профила – съответно профил А, с акцент върху християнството и юдаизма и профил Б с акцент върху християнството и исляма. Обучението завършва с държавен изпит по специалността.

Успешно завършилите специалност „Религията в Европа“ могат да се реализират като: експерти в държавната и общинската администрация; експерти в изследванията, свързани със зависимостите между динамиката на пазара на труда и религиозните вярвания; консултанти в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции; вещи лица в съдебната система; съветници в сферата на дипломацията и националната сигурност; експерти по въпросите на съвместния живот между религиите, миграцията и интеграцията; работа в сферата на в религиозния туризъм, областта на културата; научни работници и др.

Приемът в специалност „Религията в Европа“ се извършва основно с оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по следните предмети: Български език и литература, История на България/ История и цивилизация/ Философски и соц. науки/ Философски цикъл, Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език или с устен кандидатстудентски изпит по Теология за завършили средно образование преди 2008 г.

Устните кандидатстудентски изпити ще се проведат на 22 април 2018 г. (неделя) от 12:00 ч. (първа дата) и на 17 юни 2018 г. (неделя) от 12:00 ч. (втора дата) в сградата на Богословския факултет – София, площад св. Неделя № 19.
Подаването на документи става в сектор „Прием“ на Отдел „Образователни дейности“ в Информационния център на Ректората от 19.02.2018 г. до 09.03.2018 г. за първата дата и до 18.05.2018 г. за втората дата.
Необходимите документи за кандидатстване са: заявление по образец, лична карта и платена такса в размер на 30 лв. за един изпит. Таксата се заплаща в паричен салон на Ректората или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на СУ “Св. Климент Охридски”:

БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”

Задължено лице (вносител) – трите имена на КАНДИДАТ-СТУДЕНТА

Много важен момент от цялостната процедура по приема на успешно издържалите кандидатстудентските изпити е подаването на документи за класиране. От 18 юни 2018 г. до 30 юни 2018 г. в Информационния център – сградата на Ректората на СУ кандидатите задължително валидират статута си и подават документи за участие в класирането чрез електронизираната система на СУ – https://online.uni-sofia.bg/ както следва: оригинал и ксерокопие от Дипломата за средно образование и комплект документи за кандидат-студенти.

Програма за устен изпит по Теология:
1. Сътворението
2. Моисей и Синайското законодателство
3. Благовещение Богородично
4. Рождество Христово
5. Кръстната смърт, възкресението и възнесението на Иисус Христос
6. Християнската любов
7. Православният храм
8. Молитвата
9. Християнски празници
10. Български светци (св. св. Кирил и Методий, св. Климент Охридски, св. Йоан Рилски, св. Патриарх Евтимий)
11. Молитвата: „Отче наш“ (на български език)

Литература:
1. Библия, Синодално издание
2. Христоматия с изворови текстове

За Николина Александрова

Виж още

Задушница пред Петдесетница

Съботният ден пред Петдесетница е ден в памет на всички починали с вяра православни християни. Всеки ...