Начало / Uncategorized / Правителството прие спорната Истанбулска конвенция

Правителството прие спорната Истанбулска конвенция

Правителството утвърди Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2017-2018 г.

Тя има за цел изграждането на институционални механизми за координиране и мониторинг на дейностите по превенция и защита от домашното насилие, повишаване чувствителността на обществото към този проблем, както и на капацитета на професионалистите и институциите, отговорни за прилагането на мерките по превенция и защита. С цел постигане на равнопоставеност между жените и мъжете, Истанбулската конвенция поставя задължението за предотвратяване и борба с насилието срещу жени в по-широката рамка. С оглед на предмета на акта авторите на Конвенцията са счели за необходимо да дефинират в член 3, б. „в“ от нея понятието „пол“. Както е посочено в обяснителния меморандум към конвенцията в контекста и за целите на тази Конвенция, терминът „пол“ не следва да се свързва единствено с разбирането за мъжки или женски пол. Понятието „пол“ има по-широк смисъл и може да се обясни със съществуващи и социално конструирани роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество счита за подходящи и типични за жените или съответно за мъжете.

В писмо до зам. министър-председателя по обществения ред и сигурност Красимир Каракачанов над 30 граждански, християнски и други организации за защита на семейството се обърнаха с молба за недопускане на ратификация на Истанбулската конвенция. Поради цялата сложност на ситуацията, Каракачанов даде отрицателно становище на скандалните текстове в съгласуваната междуведомствена процедура, като изпрати и писмо до Началника на кабинета на премиера Бойко Борисов, в което категорично се противопостави на приемането на тази Конвенция. В писмото се настоява Конвенцията да бъде подложена на широк обществен дебат и едва тогава да бъде разглеждана по същество, информираха от ВМРО. Те дават за пример Словакия, която е спряла всяко движение за ратификация. След остра полемика и разгорещени дебати в Хърватия и Латвия, както и в Унгария окончателно отказали ратификация. 

Още през ноември миналата година депутатът от парламентарната група на „Обединените патриоти“ Николай Александров отправя питане до министъра на правосъдието Цецка Цачева относно Конвенцията. В отговор Цачева пише: 

Що се отнася до изготвените нормативни промени, свързани с въвеждането на изискванията на Истанбулската конвенция в българското законодателство и по-конкретно на член 3, б. „в“ от нея, на този етап не се предвижда разписването на изрична дефиниция за „пол“, а е прието за достатъчно определението по § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Закон за защита от дискриминация. Счели сме за необходимо обаче да допълним признаците, възоснова на които се забранява всяка пряка или непряка дискриминация по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация като добавим и „полова идентичност“. Също така предвиждаме в чл. 2, ал. 1 и чл. 3, т. 2, т. 9 и т. 10 от Закона за защита от домашното насилие от думите „фактическо съпружеско съжителство“ да отпадне „съпружеско“. По този начин от една страна ще се въведе хармонизация в националната ни уредба, а от друга ще се отговори на изискванията на Конвенцията за защита срещу всички актове на физическо, сексуално, психологическо или икономическо насилие, които се случват в семейството или в домакинството. Такава защита ще получат не само бивши или настоящи съпрузи, но и лица, които съжителстват с партньори от същия пол, без обаче това да налага нормативно уреждане на еднополовите бракове.

За Николина Александрова

Виж още

Ученици от Зверино отново помагат в Черепишкия манастир

Продължава мисията „Направи добро, предай нататък“ на учениците от СУ „ Св. Климент Охридски“ в мездренското село ...