Начало / Новини / Катедра „Теология“ в Шуменския Университет обяви прием за студенти за учебната 2016/2017 г.

Катедра „Теология“ в Шуменския Университет обяви прием за студенти за учебната 2016/2017 г.

Кръстени ли сте в Православната църква? Проявявате ли интерес към въпросите на вярата? Искате ли да придобиете богословско образование и богата култура, да поставите началото на усвояване на богослужението и църковното пеене, да научите нови езици?
Ако отговорът Ви е „да”, пред вас е открита възможността да кандидатствате за студенти в специалността „Теология“ (богословие) в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ .

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „ТЕОЛОГИЯ”:

В рамките на специалността се осъществява учебна дейност по редица основни, специализиращи и допълнителни дисциплини. Студентите получават задълбочена теоретична и практическа подготовка по следните основни дисциплини: Въведение и Тълкуване на Стария и Новия Завет, Догматическо богословие, Литургика, Обща история на Църквата, Християнска етика, Апологетика, Църковно право, Пастирско богословие, Омилетика. По време на своето обучение в бакалавърска степен студентите имат възможност (по желание) да придобият и педагогическа правоспособност чрез изучаване на специален блок от педагогически, психологически и методически дисциплини. Обучението приключва с полагане на практико-приложен държавен изпит. Завършилите специалността получават професионална квалификация „теолог“. Придобилите педагогическа правоспособност получават и професионална квалификация „учител по теология”.
Специалността Теология има за цел да подготви обучаваните студенти за тяхната бъдеща реализация като свещенослужители и църковнослужители в системата на Българската православна църква, както и в редица социални сфери. Завършилите специалността могат да работят в областта на вероизповеданията, културата, образованието, в средствата за масова комуникация. Могат да бъдат ръководители и експерти на различни нива на държавната и общинската администрация и в неправителствени организации, както и преподаватели по религия в началните и средните общообразователни училища, ако са придобили педагогическа правоспособност. Дипломиралите се с образователно-квалификационна степен бакалавър могат да продължат образованието си в магистърски програми.
Към шуменския храм „Свето Възнесение” е обособена учебна аудитория за студенти-теолози. Там се провеждат както редовни часове по дисциплината „Богослужение“, така и извънучебни занятия за усвояване на богослужебния ред и църковното пеене. В другия храм на гр. Шумен – „Свети Три Светители”, се извършват всекидневни вечерни и утринни богослужения. Присъствието и участието на студентите-теолози в тях създава благоприятни условия за формирането им като добри църковни практици.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ИНФОРМАЦИЯ:
За участие в конкурса кандидат-студентите подават лично или чрез други лица следните доку¬менти:
1. Кандидатстудентски картон (по образец); 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след оформяне на документите; 3. Лична карта (документ за самоличност). Документи на кандидат-студенти се приемат от от 13.06.2016 г. до 04.07.2016 г. включително (без неделните дни) от 8.00 часа до 16.00 часа: в гр. Шумен – в Университетския информационен център (Корпус 1), в гр. Добрич – в сградата на Колежа, в гр. Варна – в Департамента за инфор¬ма¬ция и повишаване квалификацията на учителите или в Бюрата за прием на кандидатстудентски документи в различните градове. Документи, изпратени по пощата, не се приемат.
Изпитът е двукомпонентен – писмен (тест) и устен. Оценките от държавните зрелостни изпити, проведени в периода 2008–2016 г., се признават за равностойни на резултатите от кандидатстудентски конкурсен изпит.
www.shu.bg GSM: 0894 555506 тел. 054/ 830-495, вътр.: 250 и 260
e-mail: katedra_theologia_shumen@abv.bg

НАЧАЛНИЯТ ЧАС НА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ НА 5 ЮЛИ И НА 8 ЮЛИ Е 9,00 ЧАСА В КОРПУС 1 НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

За Ангел Карадаков

Виж още

Православни медии се включиха в журналистическа стачка в Гърция

24-часов протест започнаха журналистите в Гърция. Медиите не излъчват новини, а единствено филми и музикални ...