Начало / Uncategorized / Благотворителни и други дейности на Букурещската архиепископия – обобщаващ доклад за 2015 година

Благотворителни и други дейности на Букурещската архиепископия – обобщаващ доклад за 2015 година

Обобщено изложение относно извършените дейности в Букурещската архиепископия през 2015 г.:

През 2015 г. в рамките на Букурещската архиепископия са функционирали 13 епископии, които включват 706 енории (323 градски и 383 селски), 42 филии[1] и 109 параклиса. Към тях се добавят 43 монашески обители и 536 гробища.

Броят на наетите клирици, които обслужват тези духовни обители, е бил: 1162 свещеници и 101 дякони.

През 2015 г. са били ръкоположени 54 свещеници и 13 дякони, които са заели обявените вакантни места чрез конкурс. Освен тях, в социално-медицинските институции, в структурите за защита на държавата и в държавните гробища, милосърдна дейност са извършвали 126 свещеници. В монашеските обители през 2015 г. са новопостъпили 31 души, като са извършени 4 расофорни пострижения, 15 пострижения в монашество, ръкоположени са четирима в йеродяконство и трима в йеромонашество, като броят на всички, живеещи в манастири, възлиза на 757 души.

Административно-пастирска и икономическо-наследствена дейност

От началото на януари 2015 г. дейността на бившата Плоещка епископия е била реструктурирана чрез основаването на епископиите на Северен и Южен Плоещ, както и чрез преразпределението на парохиите на всяка епископия на принципа на непосредствената близост.

През 2015 г. в Букурещската архиепископия са основани 3 енории, осветени са 10 църкви, 6 духовни обители и един параклис. Някои от тях са наново освещавани, преди работите по тяхното укрепване, реставрация и реновация. Към тях се добавя поставянето на основи на 5 нови църкви, на един хоросанов параклис, както и работите по 56 църкви и 13 параклиса, намиращи се в строеж, на 91 църкви, в които се извършват заздравителни процеси и реставрация, както и 207 църкви, които се изрисуват или на които се реставрират стенописите (през 2015 г. чрез публичен търг са започнати 46 нови проекта за стенопис и реставрация).

През 2015 г. са приети проекти за стенопис на 26 църкви.

По отношение на църковното недвижимо имущество: през 2015 г. е продължено изпълнението по кадастъра на повече епархиални обекти с национално значение (Catedrala Mântuirii Neamulu/Катедралата на народния спасител, Факултета по православно богословие „Патриарх Жустинян”, Културно-мисионерския център „Фамилия”, манастири и църкви), вписани са права за собственост върху някои недвижими енорийски имоти на 13 духовни звена, а енорията в Бребу I – протойерейство Къмпина, е получила за безплатно ползване от местната община едно дворно пространство за разширение на църковните имоти.

Освен това Букурещската архиепископия е поела управлението на двореца „Нифон” от фондацията Nifon Mitropolitul (Митрополит Нифон) и е била упълномощена да извърши  заздравителни  и възстановителни дейности по него. Същевременно тя е подкрепила силно финансово заздравителните и възстановителни процеси на патриаршеската резиденция и благоустройството на съседния парк, както и ремонта на Православния богословски факултет „Патриарх Жустинян” заедно с общежитията към него, реставрацията и обзавеждането на църквата „Св. Екатерина” – студентският параклис .

В рамките на земеделската кооперация Via Domnului (манастир св.Мария в Урлац) е разширено халето на винарското имение чрез построяването и оборудването на склад за крайни продукти. Кооперацията получи сребърен медал благодарение на своето каберне совиньон (продукция 2014) на Националния конкурс за вина, организиран през 2015 г. в Букурещ, а продажбата на църковно вино в енории и манастири е нараснала с 13%, спрямо 2014 г.

От финансова гледна точка фабриката за свещи „Фъклия Сфинцилор ромън”(„Свещта на румънските светци“ в прев.)  се задържа и през 2015 г. като основен източник на приходи за Букурещската архиепископия. Също така службата за книгоразпространение регистрира растеж в броя на продадените книги .

Постъпилите приходи от всички икономически дейности на Букурещската архиепископия са употребени за спонсориране на културно-мисионерски, образователни и социално-благотворителни дейности, стартирали в предходни години, както и на нови такива, породени от други потребности.

С епархийския си център, протойерействата и енориите си Букурещската архиепископия  продължава да бъде и през 2015 г. най-големият спонсор на вестник „Лумина”(„Светлина”),  на телевизия и радио „Тринитас”. Същевременно архиепископията е и най-щедра във финансовото подпомагане на строителните работи на катедралата Mântuirii Neamului/ Спасителят на народа.

Културно-мисионерска и образователна дейност

През 2015 г. издателство „Кувънтул виеци”(Cuvântul Vieții в прев. Словото на живота) към Мунтенска и Добруджанска митрополия публикува голям брой книги,  брошури, календари, проспекти, карти и т.н. От публикуваните се споменават: „На юбилейната година на енорийските мисионерства и манастирите днес”(Anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi), голям брой от томовете на „Святи образи” (Chipuri de lumină; част I – „Известни монаси от миналото в Букурещка архиепископия (Renumiți monahi din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor), част II – „Известни мирянски свещеници от миналото в Букурещка архиепископия Renumiți preoți de mir din trecutul Arhiepiscopiei Bucureștilor), монографията „Манастирът Бребу”(Mănăstirea Brebu). „Традиция и непрекъснатост”(Tradiţie şi continuitate), „Светите отци за разсъдъка” Sfinţii Părinţi despre discernământ  (първата част от колекцията „Светите отци, с обяснения” Sfinții Părinți pe înțelesul tuturor), първите две части от серията „Христоматичен сборник” Florilegii hrisostomice  („За християнското семейството” Despre familia creștină  и „Свети Иоан Златоуст” ( Sfântul Ioan Gură de Aur), „За поведението на християнина в църквата и обществото” (Despre comportamentul creștinului în biserică și societate) и възпоменателен албум „Житие и дейност на свети Иерарх Калиник Черникийски” (Viața și activitatea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica).

През 2015 г. е бил сключен договор за партньорство с Националната библиотека на Румъния и е бил основан малък параклис в сградата на институцията, като място за молитва и изготвяне на някои проекти и общи културни събития – посветена на Свети преподобни Иоан Яков от Нямц, покровителът на библиотекарите. В периода 26 октомври–26 ноември в помещение на Националната библиотеката на Румъния е открита изложба, посветена на традицията и историята на празника на свети преподобни Димитър Нови – покровителят на Букурещ. Букурещската архиепископия е подкрепила проекта на културния център „Кармен Силва” –  публичната културна институция на Синая, подчинена на Местния съвет, за „Създаване на музей на град Синая”.  Музеят е тържествено открит на 17 декември 2015 г.

По отношение на теологическото образование: в края на университетската 2015–2015 година са записани 1035 студенти във всички специалности на Богословския православен факултет на Букурещския университет. Към тях се добавят 462 магистранти и докторанти. В Богословската православна семинария Nifon Mitropolitul  (Нифон митрополит) в Букурещ са записани 202 ученици за учебната 2014–2015 година.  В Богословската православна семинария Sfânta Filofteia – Mănăstirea Pasărea (Света Филотея” – манастир Пасъря/Птицата) са записани 78 ученички за учебната 2014–2015 година. В религиозното образование в държавните училища преподават 736 преподаватели по религия, голяма  част от тях с ползотворна дейност сред младите.

Епархийският център показа особено внимание към младежките дейности, разгърнати по възрастови групи, отговарящи на образователните кръгове, но и чрез съвместната работа с главните организации на младите православни: ASCOR, LTCOR и ASTO, както и чрез продължението на осемте църковни програми за младежи (Младите в аеропаг, Културно-религиозни диалози, Солидарните младежи пред страданието, Поклонничеството – път към познанието и затвърждаване във вярата, Да осиновим един дядо, Радостта от вярата, По планината към кръста!, Природата – дар от Господ за хората и живота, Посветен на Христа- пътят към истинското щастие ).

 Социално-благотворителна дейност 

Най-важният социално-благотворителен проект на Епархийския център е реализиран през 2015 г. чрез основаването на 6 социални столови на протопопиите в шестте сектора на Букурещ, от които са вече осветени и функционират четири социални трапезарии (Света Ана, Протойерия на Сектор[2] 2; Света Мария, Протйерия на Сектор 3; Социална трапезария на Протойерията на Сектор 5 и къщата Барнабас – Протойерия на Сектор 6), останалите са в процес на благоустройство.

Звената за социална помощ на епархийския център са: 1. Център за  палиативна грижа „Свети Нектарий“; 2. Социално учреждение „Патриарх Юстинан“, 3. Старчески дом Пасъря ( Птицата в прев.) 4. Дневен детски център „Св. мъченица София“, 5. Социално-медицинска трапезария към Епархийския център; 6. Социална аптека „Василиада“ в Букурещ, 7. Център за настаняване „Св. Йерарх Николай“.

Акредитираните социалните звена/упълномощени представители, които функционират като неправителствени организации, намиращи се директно под управление на Църквата или към енориите на Букурещска архиепископия са: 1. Фондация Света Макрина; 2.Фондация Букурия ажуторулуй (Радостта от помощта) – филиал Урлаци; 3. Асоциация Свети Архидякон Стефан; 4. фондация Свети Спиридон Стари; 5. Асоциация Свети Силвестър – централно седалище за възрастни хора; 6. Асоциация Комитет за благотворителност „Икона“; 7. Общежитие за възрастни хора „Кристияна“; 8. Социално седалище-енория „Прекупеци век“ („Старите прекупвачи“); 9. Асоциация „Дякония“ – социална трапезария „Света Ана“, Букурещ. Към нея се добавят допълнителни медицински кабинети и социални трапезарии, организирани от енориите, най-вече в Букуреш.

В рамките на 2015 г. използваните финансови ресурси в милосърдната дейност от благотворителните институции към Букурещската архиепископия са регистрирали значително нарастване, което наброява сумата от 8 583 023 леи.

Дейностите и разходите на институциите, изброени по-горе, не обхващат образователните социално-благотворителни дейности, развиващи се в богословските училища, детските градини и училищата, покровителствани от Букурещската архиепископия, както и тези по програмите after-school и лагерите за деца и младежи, организирани от повече енории.

Също така не се споменават разходите на енориите и манастирите  по милосърдни дейности, насочени към бедни и болни, на които не е определен финансовия размер на помощ, и следователно не са подпомагани от епархийския център.

В подкрепа на страдащите, постъпили в държавните социално-медицински звена, дейност развиват 110 милосърдни свещеници, които служат в 109 храма, построени и благоустроени в дворове или във вътрешната част на социално-медицинските звена.

Епархийският център към Букурещската архиепископия подпомогна жертвите от инцидента в клуб „Колектив“ в столицата, като отпусна от средствата за спешни случаи сума в размер на 200 000 леи. 70 души от пострадалите в този нещастен случай получиха от финансовата помощ при спешни случаи, а някои от пострадалите продължават да  получават социална и духовна помощ.

Многообразните духовно-напътстващи, мисионерски, културни и социално-благотворителни дейности на Букурещската архиепископия са подкрепени през 2015 г. с жертвоготовност от духовници и вярващи миряни, понякога и с подкрепа от централните и местни държавни власти, както и от някои спонсори, които, за жалост, днес са все по–малко. Броят на боледуващите, възрастните и на младите в затруднено положение, които молят за помощ от Църквата, нараства, най-вече в провинцията, където населението е застаряващо. Тази тревожна ситуация се дължи предимно на заминаването на младите на работа в чужбина. В този контекст са нужни продължителни програми на солидарност и братска помощ за обнадеждаване и доставяне на радост за намиращите се в затруднение.

Благодарим на всички, които подкрепят Църквата в нейната духовна и социална дейност за доброто на румънския народ.

 † ДАНИЕЛ

Патриарх на Румънската православна църква

[1] Поденории или църкви, принадлежащи или изградени от други по–големи.

[2] Административна единица на Букурещ.

превод: Явор Иванов

източник: basilica.ro

За Ангел Карадаков

Виж още

Ловчанска митрополия издаде нова книга – „Благодатни дарове и благодатни хора“

С благословението на Ловчанския митрополит Гавриил на българския книжен пазар излезе новата книга на Ловчанска ...