Начало / Интереси / Проповеди / „Ангел в плът, стълб на пророците”.

„Ангел в плът, стълб на пророците”.

На днешния ден светата Църква, братя и сестри,изправя пред нашия духовен поглед един велик старозаветен пророк, „Ангел в плът, стълб на пророците” , – както е наречен той в неговия тропар.- Това е свет пророк Илия, за когото свещения писател Иисус, син Сирахов, пише: „Дигна се пророк Илия като огън, и словото му беше като светило” /48:1/

          Старозаветните пророци бяха особени Божии избраници, повикани от Бога  и изпращани да подканят хората да изпълняват своите религиозно-нравствени задължения, да ги изобличават за вършени грехове, да ги призовават към покаяние и изправление, да поучават царе, да обявават Божии присъди над народии страни и да предсказват бъдни събития.
          Св.Епифаний Кипиръски съобщава за рождението Илиево следното поучително предание: „Когато се родил Илия ,бащо му Савах видял във видение, че благообразни мъже преветствали детето, повивайки го в огън и го хранели с огнен плъмък.” Бащото обявил това видение в Йерусалим на свещениците, които му казали: „ Не бой се! Твоят син ще живее в светлина и ще съди Израиля  с меч и огън.” –Името Илия значи: „Сила Господня”.-По мястото  на рождението си той се нарича „Тесвитец”.
          Сввети пророк Илия  е живял около деветстотин години преди Рождество Христово. Той е роден в Тесвия, в Галааадската страна, източно от река Йордан и е дайствал в Из раилското царство през времето на царете Ахав, Озия и Иоарам.
          По онова време голяма  част от израилските народи и самият цар Ахав забравили Истинския , Живия Бог, Твореца на небето и земята и на всичко видимо и невидимо, Вседържителя и Промислителя, и се отдали на идолопоклоничество и нечестие. Ето какво се казва за Ахава в Трета книга царства:”Ахав вършеше, каквото беше неугодно пред очите на Господа повече от всички свои предшественици … Ахав върши това, що дразнеше Господа, Бога Израилев”/3Цар. 16:30 -33/,
          Той се оженил за езичницата Иезавел, дъщеря на Сидонския цар, която твърде много допринесла за развратяването на царя,царския дом и израилския народ. Тя принесла тук езичеството и идолополоничеството. Царят се намирал напълно под нейно влияние. Изградил капище на езическото лъжебожество Ваал. Заповядал да избият свещениците на Господа и назначил 450 жреци на Ваала. По примера на царя и по негова заповед народът се отказал от Живия Бог и почнал да се покланя на бездушните езически истукани. Предал се на разпътен живот.
          Тогава Бог призовал Илия на пророческа служба и го поставил духовен страж и глашатай на Своята истина и правда в Израилското царство.
          Илия бил строг подвижник и равнител  на вярата в Бога, горял към Бога с божествен огън на любовта, като серафим. По външност бил „цял в косми и опасен през кръста с кожен пояс” /4Царс.17:1/
          При първата среща Илия казал на Ахава: „Жив Господ, Бог Израилев, пред Когото стоя! През тия години заради  греховете ви ,няма да има нито роса, нито дъжд” /3Царс.17:1/
          И по молитвата на пророка не валял дъжд дъжд три години  и шест месеца. Настъпила незапомнена суша. Пресъхнали реките и изворите. Напукала се дълпоко земята,рстенията и треви изгорели. Настанал страшен глад и мор по добитъка и човеците. Изъпланило се словото на пророка Моисея за непокорния Израил: „небето над главата ти ще стане мед, а земята под тебе –на желязо” /Второз.28:23/
          Бог по чуден начин поддържал живота на Илия: заповядал на врани да му носят храна , а вода пиел от потока Хорат, който е срещу река Йордан./3Цар. 17:9-14/
          Когато пресъхнал потокът, пророкът –по Божие повеление – отишъл да живее в дома на една вдовица в Сарепта Сидонска. И благословил Бог малкото брашно в делвата и малкото дървено масло в гърнето в дома на вовицата да не намалява до ония, в който Той дал дъжд на земята./3Цар.17:3-4/
          Обаче царят не се връзумилл Нещо повече: пращал люде да търсят пророка, за да бъде погубен./3Цар.17:19-23/.
          При втората среща Ахав казал на Илия: „Ти ли си, който смущаваш Израиля?” –Илия му отговорил: „Не аз смущавам Израиля, а ти и бащиният ти дом,понеже презряхте Господните заповеди и вървите по вааловци!” /3Цар.17:8-18/.
          Пророкът предложил да отидат на планината Кармил и там да принесат жертва: езическите жреци на Ваала, а той –Илия ,на Йехова, Живия Бог. Чиито Бог пусне огън от небето и изгори жертвата , Той е истинският, в Него трябва да се вярва.
          Царят приел това предложение. На планината Кармил се събрал народът. Били повекани всички жреци на езическото божество Ваал.
          Приготвили жертвата Вааловите жреци. И викали от утринта до пладне  към Ваала за огън , ала нямало никакъв огън. Скачили до жертвеника, викали високо и обичая си се боли с ножове и копия, тъй че кръв тикла по тях и вилнеели чак до ввереното жертвоприношение, ала не се чул ни глас, ни отговор /3Цар.8:26-29/
          Изградил Илия жертвеник от 12 камъка по числото на колената Израилеви, обиколил го с окоп, турил дърва върху жертвеника, разсякъл определаното за жертва теле и го положил  върху дървата, излели върху дървата и жертвата по четии ведра вода трикратно, която почерпили от един извор. Водата се разляла около жертвата, дървета, камъните и пръстта, а окопът се напълнил с вода. И се помолил Илия на истинския Бог. И огън Господен  паднал и изгорил жертвата, дървата, камънитее и пръстта и погълнал водата, която била в окопа./3 Цар.18:331-38/.
          Народът като видял това се покаял и паднал  ничком и казал: „Господ е Бог, Господ е Бог!”/3Цар.18:39/.И по молитвата на пророка завалял силен дъжд. Бог отворил небето, и благодатен обилен дъжд напоил земята. И тя произвела своя плод. Поля и гори отново се облекли в цветя и зеленина. Планини и долини отново се оросявали от потоци и извори….
          Илия остарял. Приближило времето на неговота заминаване  при Господа. Затова е било дадено откровение не само нему, но и на неговия ученик Елисей и на пророческите ученици, които живеели в градовете Ветил и Иерихон.
          Илия и Елисей отишли на брега на река Йордан. Илия си снел кожуха и ударил с него по водата. Водата се разделила, и те минали като по сухо. Когато преминал, Илия казал на Елисея: „Искай, каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе.” Елисей отговорил: „Духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене.” Илия му рекъл: „Мъчно нещо иска: ако видиш, как ще бъда взет от теб, тъй ще ти бъде: ако ли не видиш, няма да бъде”/4Цар.2:8-10/.
          Както вървели и се разговаряли, изведнъж се явила огнена колесница с огнени коне, и ги  раздвоила един от друг, и Илия се понесъл във върхушка към небето. А Елисей гладал  и извикал: „Отче мой, отче мой, колесницата на Израиля и неговата конница!” Тоест: Илия така е защитавал своя народ срещу езическото нечестие, както колесниците и конниците са защитавали страната от нейните врагове. Елисей вдегнал кожуха на Илия, който паднал от него, и се върнал и спрял край брега на Йордан. Ударил по водата с кожуха. Водата се разделила и Елисей преминал като по сухо./4Цар.2:11-14/.
          И видели го отдалеч синовете пророчески ., които били  в Иерихон, и казали: „Илиевият дух слезе слезе върху Елисея”. И излезли насреща му и му се поклонили./4Цар.2:12/
          Тава е,братя и сестри, накаратко житието на днес чествания израилски пророк Илия!
          Той се явил пре Преображението Господне на Тавор/Мат.17:3/. Ще се яви отново в света за изобличаване нечестието на човеците пред Второто Христово пришествие.
          И до сега палестиските предания с благоговение указват местата, осветени от стъпките на Божия пророк.
          През 3 век преподобни Харитон основал на едно от пустинните места, дето е пребивавал пророк Илия, обителта на Илитоните.
          На три особености у този  Божии човек искам да спра вашето внимание.
          Преди всичко: свети пророк Илия е бил човек с жива, пламенна вярав Бога. –Цар, първенци и голяма част от народа се увлекли по идолопоклоничеството, забравили истинския Бог. А пророкът останал верен на Бога и отците. И нищо не било в състояние да го откъсне от живия Бог, да угаси ревносста му по Него. Вярата на пророка била толкова твърда и ревността му така силна,че той безстрашно неведнъж се явил пред царя, смело го изобличавал за нечестието му и гръмовито му напомнял за Бога Живаго. Вярата на прорак Илия е ярка светлина сред тогавашния духовен мрак.
          Свети пророк Илия е бил човек на молитвата-голям молитвеник. –Неговата молитвва е била чудодейна: помолил се да няма дъжд, и не видяло три години и шест месеци, и пак се помолил: и небето дало дъжд, и земята произвела своя плод./3Цар. 17:1, Иак.5:17-18/. С молитва свалил огън от небето, който изгорил приготвената за принасяне Богу жертва., а преди това с молитва възкресил починалия син на серапската вдовица /3Цар.17:20-22/.
          Но такава е била молитвата на пророк Илия, защото той е бил човек праведен.-Свети апостол Яков отбелязва: „ Голяма сила има усърдната молитва на праведника”/5:16/. Строг постник, пълен въздържател    свет подвижник ,живеещ „целомъдрено, праведно,благочестиво” /Тит.2:12/, пророк Илия е бил велика духовна сила, сила несъкрушима  и непобедима, наставник колкото със словото, толкова и с дело, с живот. Светата Църква го възпява, -както казах още в началото  ,-като „ангел в път”/Тропарът/.
          Спрях се, братя и сестри, на идтъкнатите три особености у свети пророк Илия: на неговата вяра в Бога, на молитвата му и на праведността му, за да ги посоча нам за подръжание  и усвояване.
          В сегашните буреносни дни трябва да се облегнем на „Скалата на вековете” – Бога, да възпламеним сърцата си с благодатния огън на молитвата и да заживеем свето, богоугодно, та да ни благослови Бог с времена мирни, обилни, благоденствени, в които да царуват правдата, доброто и любовта!
          Нека често призоваваме на помощ свети пророк Илия, който, -както се казва в неговия тропар, -„прогонва болести .. и дава изцерение на ония, които го почитат”! Амин!

Автор: Доростолски и Червенски Митрополит Софроний

Източник: Сборник с проповеди, СИ

За Ангел Карадаков

Виж още

„Живот в пълно себеотрицание“ – Св. Арсений Кападокийски

На 10 ноември Православната църква чества празника на св. Арсений Кападокийски. Св. Арсений се родил ...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *